پاورپوینت خلاقیت – روش شش کلاه
شناسه محصول: 5285

عنواین استفاده شده در پاورپوینت تکنیک توسعه‌ی خلاقیت – روش شش کلاه

 1. روش شش کلاه
 2. سبک فکری: به همراه سبک ها و توضیحات
 3. کلاه سفید: به همراه سبک ها و توضیحات
 4. کلاه قرمز: به همراه سبک ها و توضیحات
 5. کلاه سیاه: به همراه سبک ها و توضیحات
 6. کلاه زرد: به همراه سبک ها و توضیحات
 7. کلاه سبز: به همراه سبک ها و توضیحات
 8. کلاه آبی: به همراه سبک ها و توضیحات
 9. هدف تکنیک شش کلاه
 10. تکنیک توهم خلاق
 11. تکنیک توهم خلاق چیست
 12. هدف تکنیک توهم خلاق
 13. تأثیر توهم خلاق

قسمتی از محتوای پاورپوینت به شرح زیر است

پاورپوینت تکنیک توسعه‌ی خلاقیت – روش شش کلاه

ادوارد دوبونو پدر تفكر خلاق ‌در كتاب‌ «شش‌كلاه‌تفكر» يك ‌روش‌خلاقانه ‌ارايه‌ مي‌كند و از طريق ‌آن ‌مي‌كوشد نشست ‌افراد به‌ دور يكديگر را به ‌اقدامي‌ ثمربخش ‌و كارا تبديل ‌كند.
»دوبونو»سعي ‌مي‌كند به‌ كساني‌ كه ‌به ‌دور هم ‌جمع‌ مي‌شوند،بياموزد كه ‌به‌ تفكر خود نظم ‌دهند و آنگاه‌ در اين‌ ميان‌، به ‌راههاي ‌خلاقانه ‌بيانديشند و با يك ‌هماهنگي ‌مدبرانه ‌نتايج ‌را طبقه‌بندي ‌و اولويت ‌بندي ‌كرده ‌و در تصميم ‌گيري‌ها از آن ‌استفاده ‌كنند.
 همچنین سعي مي‌كند به كساني كه دور هم جمع مي‌شوند، بياموزد كه تک بعدی فکر نکنند و به تفكر خود وسعت دهند و آنگاه به راه‌هاي خلاق بيانديشند و با يك هماهنگي مدبرانه نتايج را طبقه بندي كرده و در تصميم‌گيري از آن استفاده كنند.

افراد با گذاشتن هر یک از کلاه‌ها بر سرشان، سبک فکری‌شان را براساس رنگ کلاه‌شان تغییر می‌دهند

پاورپوینت کلاه سفید
پاورپوینت تکنیک توسعه‌ی خلاقیت – روش شش کلاه - صدتو

کلاه سفید

•درپاورپوینت تکنیک توسعه‌ی خلاقیت – روش شش کلاه – صدتو 

تصور كنيم به ‌يك‌جلسه ‌قدم ‌گذاشته‌ايم و ما مسوول‌ نظم ‌دهي‌، هدايت ‌و نتيجه‌گيري ‌از آن‌ جلسه ‌هستيم، در اينجا كلاه‌ سفید ‌را بر سر  شما خواهند گذاشت‌، زيرا هنگامي ‌كه ‌كسي‌ كلاه سفید ‌را بر سر مي‌گذارد بايد به‌موارد زير دقت‌كند: 

 1. كسي‌كه‌كلاه‌سفيد بر سر مي‌گذارد بايد بطور موقت ‌عقايد و نظراتش‌را به ‌بايگاني‌ ذهنش ‌بسپارد.
 2. هر آن‌چيزي‌كه‌از اطلاعات‌محض‌در مورد موضوع‌يا مشكل‌مورد بحث‌مي‌دانيد بيان‌كنيد. 
 3. .هنگامي ‌كه‌ كلاه ‌سفيد را بر سر مي‌گذاريد، نبايد به‌ چيزهايي ‌كه‌ شامل ‌الهامات‌،قضاوت ‌هاي‌ متكي ‌به‌ تجارب ‌گذشته‌، عواطف‌، احساسات ‌و عقايد است‌ توجه‌ كنيد و تنها بايد همچون ‌يك‌ رايانه‌، فقط‌ اطلاعات‌ ارايه ‌كنيد.

 حال ‌شما بايد اطلاعات ‌به‌ دست آمده ‌از حاضرين ‌در جلسه‌ را كه‌ به ‌واسطه‌ تفكر با كلاه‌ سفيد ارايه ‌شده ‌است ‌را جمع‌ بندي ‌كنيد و اعضاي ‌جلسه‌را وارد مرحله‌بعد كنيد تا با گذاشتن‌كلاه‌قرمز بر سر، شروع‌به‌تفكر كنند . 

پاورپوینت تکنیک توسعه‌ی خلاقیت – روش شش کلاه
پاورپوینت تکنیک توسعه‌ی خلاقیت – روش شش کلاه

کلاه قرمز پاورپوینت تکنیک توسعه‌ی خلاقیت – روش شش کلاه - صدتو

 • هنگامي كه ‌ حاضرين‌مي‌خواهند با كلاه‌قرمز در مورد موضوع‌مورد نظر تفكر كنند بايد به‌نكات‌زير توجه‌كنند:

اجازه ‌دهيد احساسات ‌و عواطف‌ بر وجود شما حاكم‌ شده ‌و به ‌زبان ‌در آيند و هر كسي ‌مي‌تواند از الهامات و دريافت ‌هاي‌ ناگهاني ‌خويش‌ سخن ‌گويد و ديگر نيازي‌ به ‌استدلال ‌نيست‌. اگر به‌ احساسات ‌اجازه‌ بروز ندهيم‌ بدون ‌شك ‌ناخواسته ‌و بدون ‌دقت ‌نظر، در تصميم‌گيري‌ها وارد شده‌ و چه‌بسا سبب‌بروز مشكلاتي ‌براي ‌ما شوند.
هنگامي ‌كه ‌از كلاه‌ قرمز استفاده‌ مي‌كنيم ‌از قوي‌ترين ‌احساسات ‌خود نظير ترس ‌و نفرت ‌گرفته ‌تا احساسات ‌ظريف ‌نظير ترديد و سوءظن‌ بايد سخن ‌به‌ ميان ‌آوريم ‌و به‌ گفته ‌«دوبونو» بايد همچون ‌آينه‌يي ‌شويم ‌كه ‌احساسات ‌با تمام ‌پيچيده‌گي‌هايش ‌بيان‌شوند.

 • بدون ‌شك ‌احساسات‌ نقش ‌مهمي‌در زندگي‌انسان ‌دارند  و چه ‌بسا سبب‌ايجاد هدفهايي‌نيز در زندگي‌ما شوند؛شما با كلاه‌قرمز ممكن ‌است‌ چنين ‌جملاتي ‌را به‌زبان‌آوريد:
  «اگر چه ‌همه ‌آمارها و اطلاعات ‌احتمال‌ موفقيت ‌مي‌دهد اما احساسم ‌مي‌گويد ، موفق ‌نمي‌شويم‌» و يا بگوييد: «اگر چه ‌اطلاعات ‌و آمار احتمال ‌موفقيت ‌نمي‌دهند اما احساسم ‌مي‌گويد، موفق ‌مي‌شويم‌»

کلاه سیاه

پساز اينكهتمامنظراتاعضايجلسهارايهشد، شما اقدامبهجمعبنديتراوشاتفكري حاضرانكرده ‌و آنگاهبهمرحلهبعد قدمبگذاريد و اجازهدهيد حاضرانكلاهسياهرا بر سر بگذارند.

 1. با گذاشتن‌اين‌كلاه‌بر سرنبايد احساسات‌منفي‌بدون‌منطق‌بيان‌شوند بلكهفرد بايد ديدگاه‌هايمنفيخود را در خصوصمشكليا موضوعمورد بحثبهصورتمنطقيبيانكند. بدونشكاگر از اينكلاهبخوبياستفادهشود ،مي‌تواند ما را از مخاطراتيكهدر آيندهاز چشمانما دور مي‌ماند آگاهكند.
   

 2. ما بايد بهخاطر داشتهباشيمامروزهبسياري‌از مردم‌كلاههاي‌سياه‌رنگي‌بر سر مي‌گذارند كه‌تنها با احساساتمنفيهمراهاستكهدر آناز منطقخبري‌نيست‌. منفي‌بودن‌اصولا آسان‌تر است‌. زيرا خراب‌كردن‌از درست‌كردن‌آسان‌تر است‌.

اصولا در اين ‌مرحله‌، افراد بايد اشتباهات ‌و خطاها و موارد نادرست‌موجود در موضوع ‌يا مشكل‌مورد بحث‌را مطرح‌كنند و نتايج ‌بحث‌هاي ‌ارايه‌شده ‌توسط‌ شما جمع‌بندي ‌شده‌و در نهايت‌ثبت‌شود و آنگاه‌بار ديگر اجازه‌دهيد حاضران‌كلاه‌زرد را بر سر خود بگذارند و شروع‌به‌تفكر كنند.

همچنین از شما دعوت میشود از سایر محصولات ما از جمله آموزش اصول ارائه با پاور پوینت و پاورپوینت آزمون وکسلر بزرگسالان  پاورپوینت نظریه های خانواده دیدن نمایید

مطالب بالا تنها بخشی از دو اسلاید استفاده شده در پاور میبیاشد لینک دانلود بعد از خرید فعال میشود

لینک دانلود پاورپوینت تکنیک توسعه‌ی خلاقیت – روش شش کلاه بالافاصله بعد از خرید این محصول برای شما فعال میشود.همچنین یک نسخه از فایل برای شما ایمیل خواهد شد.

اطلاعات محصول

شامل 19 اسلاید
تعداد پارت یک پارت
اندازه 1.5 مگ
فرمت ppt , pptx
زبان فارسی
به روز شده در
 • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
 • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
 • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
 • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
 • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
 • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
 • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان صدتو بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلود آن فایل خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
قیمت محصول
تومان20,000
2085 نمایش
19 اسلاید
یک پارت
پاورپوینت تکنیک توسعه‌ی خلاقیت – روش شش کلاه
5 از 1 رای
پاورپوینت تکنیک توسعه‌ی خلاقیت – روش شش کلاه

فروشنده

دکتر بیکی
بیکی هستم دکترای روانشناسی علوم تربیتی از دانشگاه فردوسی مشهد

با خیال راحت خرید کنید

نماد اعتماد
نشان اعتماد الکترونیک

پاورپوینت تکنیک توسعه‌ی خلاقیت – روش شش کلاه

محصولات مرتبط

خبرنامه ی تلگرامی صدتو

sadeto-channel-telegram

وبلاگ

حذف اکانت اینستاگرام

حذف اکانت اینستاگرام

حذف اکانت اینستاگرام به روش ساده به صورت دائمی و یا موقت به صورت آموزش برای اندروید ، ios و کامپیوتر با شیوه ی سریع به همراه لینک مستقیم دیلیت

مراقب سلامت

مراقب سلامت

آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که اگر مراقب سلامت مدرسه نبود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ شاید دانش‌آموزانی بودند که بیماری‌های خود را جدی نمی‌گرفتند و سلامت خود را به خطر می‌انداختند. شاید [...]

ویس دختر

ویس دختر

ویس دختر، یکی از محبوب ترین انواع محتوای صوتی است. این محتوا، معمولاً شامل صحبت های یک دختر در مورد موضوعات مختلف است. ویس دختر، می تواند برای اهداف مختلفی استفاده شود، مانند: در زیر ویس های [...]

کسب درآمد از فروش فایل و محصولات دانلودی

کسب درآمد از فروش فایل و محصولات دانلودی

آیا امکان فروش فایل های دانلودی بدون ایجاد یک سایت  وجود دارد؟ فروش فایل تا چه میزان سودآور است؟  خیلی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی به علت پژوهش ها و تحقیق های متنوعی که در [...]