صورتجلسه شورای مدرسه
شناسه محصول: 4664

صورتجلسه ی شورای مدرسه شورای مدرسه

یکی ازمؤثرترین شیوه های برقراری روابط انسانی در سازمان ها مخصوصا سازمان های آموزشی مانند مدرسه ، مشارکت است . مشارکت یعنی مجموعه اقداماتی که میزان نفوذ و مسئولیت کارکنان ، معلمان ، دانش آموزان و اولیاء را در فرایند تصمیم گیری در سطوح مختلف  افزایش دهد و نوعی حس مالکیت و تعلق در افرادی که به شکلی با سازمان مربوط هستند؛ به وجود آورد . یقینا هر مدیر مشارکت جو نیز می داند هر چه تصمیم ها با استفاده از فکر و مشارکت افراد بیشتری گرفته شود از قوت ، استحکام و درستی بالاتری برخوردار می باشد . از دیدگاه اسلام نیز شورا ، اساس کار مدیریت و رهبری است . آن جا که رسول گرامی اسلام  ماموریت یافت در انجام امور با مؤمنان به مشورت بپردازد . ” و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ، ان الله یحب المتوکلین”. با مردم در امور مشورت کن و آنگاه که تصمیم گرفتی به خدا توکل کن که خداوند توکل کنندگان را دوست دارد .

هیچ ثروتی مانند علم نیست ، هیچ فقری مانند جهل و نادانی نیست، هیچ میراثی چون ادب نیست و هیچ پشتیبانی مانند مشورت وجود ندارد.

امام علی(ع)

      با عنایت به استقرار نظام آموزشی جدید و همسو سازی برنامه ها و کتاب های با برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی و به منظور وحدت رویه در ثبت مصوبات جلسات شورای مدرسه، با كمك و همفكري تعدادي از صاحب نظران ، دفترثبت فعاليت هاي شورای مدرسه مدارس تهیه و تدوین گرديد. معلمين محترم و صاحب نظران ارجمند مي توانند نظرات اصلاحي خود را به گروه تكنولوژي و گروه هاي آموزشي اداره كل آموزش و پرورش ارسال نمايند. اميدواريم اين دفتر بتواند در انسجام بخشي به كاركردها و فعاليت هاي شوراي معلمان مدارس موثر باشد.

مقدمه

زمانی تصمیم گیری های اجتماعی در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی  دقیق تر و درست تر خواهد بود که افراد صاحب نظر در آن بیشتر شرکت داشته باشند و تصمیم ها هر چه بیشتر در معرض نظر خواهی و تبادل افکار و اندیشه های مختلف قرار گیرد . برخورد اندیشه ها به صورت پیوسته و صحیح می تواند نقایص و نارسایی های تصمیم گیری و اجرا در مجامع مختلف را از بین ببرد   و نتایج به دست آمده را هر چه کامل تر و دقیق تر نماید . این موضوع را هم عقل می پذیرد  و هم تجربه تاریخی تایید می کند که همواره چند فکر بهتر از یک فکر بوده  وتصمیمی که از تبادل نظرات و برخورد اندیشه های افراد مختلف به دست آید ،کامل تر و بهتر از تصمیمی است که به وسیله فرد و بدون مشورت دیگران گرفته شود و این همان فلسفه وجودی شورا در سازمان ها می باشد . فلسفه تشکیل هر شورا ایجاد زمینه گفت گو و استفاده از افکار و تجربه های دیگران است . شورای مدرسهکه مرکب از افراد تحصیل کرده و فرهیخته می باشد، آینه ای از همفکری است . شورای مدرسهدر هر مدرسه نقشی اساسی درجلب مشارکت معلمان برای گفت گو و تبادل نظر و در نتیجه بهبود کیفی آموزش دارد و در کنار گروه های آموزشی و انجمن اولیاء و مربیان می تواند دانش آموزان را برای عضویت در جامعه ی متحول آینده تربیت کند . سياستمداران ، اقتصاددانان و جامعه شناسان عقیده دارند هر برنامه ای که برای آینده جامعه تدوین می شود ، باید از مدرسه آغاز  شود. دانشمندان اقتصادی می گویند اگر می خواهید آینده کشوری را پیش بینی کنید سری به مدارس آن کشور بزنید . با توجه به اهمیت این دوره در نظام آموزشی،  بدون شک باید شورای مدرسه در این دوره  پر تحرک و پویاتر از سایر دوره ها باشد. همکاران این دوره در شورای مدرسهشرکت فعالانه داشته و با اظهار نظر سازنده  و ارائه ی طرح های نو در شکوفایی استعداد ها ی دانش آموزان بکوشند.

شورای‌ مدرسه‌:

ماده‌ ۱۰- در راستای‌ سیاست‌ مدرسه‌ محوری‌ و تفویض‌ اختیارات‌ به مدارس‌ و به‌ منظور توسعه‌ مشارکت‌، همکاری و استفاده‌ از تجارب‌ معلمان، مربیان و اولیای‌ دانش‌ آموزان‌ در اداره‌ مدرسه‌، بهبود فرایند تصمیم‌گیری، ارتقای‌ کیفی‌ فعالیتهای‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ و اداری، تدوین‌ برنامه‌های‌ سالانه‌ مدرسه‌ و هماهنگی‌ امور و نظارت‌ بر فعالیتهای‌ مربوط، در هر یک‌ از مدارس‌ شورایی‌ به‌ نام‌ شورای‌ مدرسه‌ تشکیل‌ می‌گردد. ترکیب‌ اعضا و شرح‌ وظایف‌ شورای‌ مدرسه‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

الف‌- ترکیب‌ اعضاء شورای‌ مدرسه‌ :

 • ۱- مدیر مدرسه‌.
 • ۲- معاونین‌ مدرسه‌ .
 • ۳- یک‌ نفراز مربیان‌ امور تربیتی‌ یا مشاوران‌ به‌ انتخاب‌ مربیان‌ و مشاوران‌ مدرسه‌.
 • ۴- نماینده‌ شورای‌ معلمان‌.
 • ۵- نماینده‌ انجمن‌ اولیا و مربیان‌ به‌ انتخاب‌ انجمن‌.

تبصره‌ در صورت‌ لزوم‌ و به‌ ویژه‌ در مواقعی‌ که‌ پیشنهادهای‌ شورای‌ دانش‌ آموزان‌ مطرح‌ است ‌مدیر مدرسه‌ از نماینده‌ شورای‌ دانش‌آموزان‌ و بر حسب‌ مورد از افراد ذیربط و صاحب‌ نظر برای‌ شرکت‌ در جلسات‌ شورای‌ مدرسه‌ دعوت‌ می‌کند.

ب‌ – شرح‌ وظایف‌:

صورتجلسه ی شورای مدرسه

مشورت در شورای مدرسه

 • ۱- مراقبت‌ و نظارت‌ بر فعالیتهای‌ مدرسه‌ در چارچوب‌ اهداف‌ مصوب‌ دوره‌ تحصیلی‌ و مفاداین‌ آیین‌نامه‌
 • ۲- نظارت‌ برحسن‌ اجرای‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ و پرورش‌ و دستورالعملهای‌ مربوط و بخشنامه‌های‌ ابلاغی‌ از سوی‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و برنامه‌ریزی‌ برای‌ توجیه‌ و آموزش‌ عوامل‌ ذیربط.
 • ۳- بررسی‌ و تأیید برنامه‌های‌ پیشنهادی‌ سالانه‌ مدرسه‌ که‌ از سوی‌ مدیر، در چارچوب‌ مقررات‌ و ضوابط مربوط، به‌ شورا ارائه‌ می‌شود.
 • ۴- بررسی‌ و اتخاذ تصمیم‌ در مورد پیشنهادهای‌ ارائه‌ شده‌ از سوی‌ شورای‌ معلمان‌، انجمن‌ اولیاو مربیان‌ و شورای‌ دانش‌آموزان‌.
 • ۵- بررسی‌ و تأیید برنامه‌های‌ مربوط به‌ بزرگداشت‌ ایام‌ الله‌ و مناسبت‌های‌ مختلف‌ دینی‌ و انقلابی‌ و ملی‌.
 • ۶- بررسی‌ و تأیید برنامه‌های‌ مربوط به‌ مسابقات‌ علمی‌، ورزشی‌، فرهنگی‌ و هنری‌ در سطح‌ مدرسه‌.
 • ۷- بررسی و تأیید برنامه‌ اردوها و بازدیدهای ‌دانش‌آموزان ‌از مراکز علمی‌، فرهنگی، حرفه‌ای‌ با رعایت‌ ماده‌ ۱۰۷ این‌ آیین‌ نامه‌.
 • ۸- بحث‌ و اتخاذ تصمیم ‌در مورد چگونگی ‌برگزاری‌ امتحانات‌ با رعایت‌ مقررات شورای مدرسه ‌و دستورالعملهای‌ مربوط.
 • ۹- تصمیم‌گیری‌ در مورد تشویق‌ و تنبیه‌ دانش‌ آموزان‌ برابر مندرجات‌ بندهای‌ ۲ و ۳ فصل ششم‌ این‌آیین‌نامه‌.
 • ۱۰- برنامه‌ریزی‌ برای‌ تقدیر از کارکنان‌ و دانش‌آموزان‌ نمونه‌ به‌ منظور ارائه ‌الگوهای ‌شایسته‌ با همکاری‌ انجمن‌ اولیاء و مربیان‌.
 • ۱۱- تصمیم گیری در مورد تخلفات امتحانات داخلی دانش آموزان برابر آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی.
 • ۱۲ـ تصمیم‌گیری‌ در مورد لباس‌ و پوشش‌ دانش‌آموزان‌،در چارچوب‌ مبانی‌ و ضوابط مندرج‌ در فصل‌ پنجم‌ این‌ آیین‌نامه‌.
 • ۱۳- نظارت‌ بر فرآیند بودجه‌بندی‌ برنامه‌ درسی‌ ارائه‌ شده‌ از سوی‌ شورای مدرسهو تأیید آن‌ برای‌ اجرا.
شورای مدرسه
 • ۱۴ـ بررسی‌ مشکلات‌ موردی‌ دانش‌ آموزانی‌ که‌ با مسائل‌ خاصی‌ از نظر آموزشی‌ و پرورشی ‌مواجهند و ارائه‌ پیشنهادبه‌ کمیسیون‌ خاص‌ ادارات‌ آموزش‌ و پرورش ‌مربوط با توجه‌ به‌ اختیارات‌ کمیسیون‌ مذکور.
 • ۱۵ـ صدور مجوز اخذ امتحان‌ از دانش‌آموزی‌ که‌ در امتحان‌ پایانی داخلی‌ شورای مدرسه و امتحان‌ جهش‌ تحصیلی‌ و تغییر رشته‌ غیبت‌ موجه‌ داشته‌ است‌ تا دو هفته‌ پس‌ از پایان‌ ایام‌ امتحانات‌.
 • )برابر مصوبه دویست و سی و چهارمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۷۹/۴/۷ منظور از امتحان پایانی غایبین مجاز در نظام امتحانی نیمسالی، امتحانات پایان نیمسال و در نظام سالی، امتحانات خرداد و شهریور ماه است. ضمناً دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی مشمول این بند نخواهند بود.(
 • ۱۶- بررسی و تصویب پیشنهاد شورای مدرسهدر مورد تعیین پایه تحصیلی دانش آموزان مشمول ماده ۴۳ این آیین نامه.
 • ۱۷ـ برنامه‌ریزی‌ برای‌ کمک‌ به‌ دانش‌آموزانی‌ که‌ شرایط استفاده‌ از ماده‌ ۵۴ این‌ آیین‌ نامه‌ را دارا می‌باشند.
 • ۱۸- تصمیم‌گیری‌ در مورد دایربودن‌ مدرسه‌ در ایام‌ تعطیل‌ رسمی‌ و اوقات‌ فراغت‌، برای‌ فعالیتهای‌ فوق‌ برنامه‌ آموزشی‌ و پرورشی‌، با مسئولیت‌ مستقیم‌ مدیر مدرسه‌.
 • )به استناد مصوبه دویست و چهل و هشتمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۸/۴/۸۴ به شماره ابلاغی ۹/۱۰۶۳۳/۱۲۰ مورخ ۲۲/۴/۸۴ «کسب رضایت اولیاء برای نگهداشتن دانش آموزان بعد از اوقات رسمی مدرسه الزامی است و در حوادث نیز، مسببِ حادثه با رعایت سایر نکات حقوقی به تشخیص مرجع ذیربط ملاک عمل خواهد بود.(
 • ۱۹- برنامه‌ریزی‌ برای‌ ارتقای‌ هر چه‌ بیشتر دانش‌ معلمان‌ و کارکنان‌ مدرسه‌.
 • ۲۰- ترویج‌ و گسترش‌ فعالیتهای‌ آموزشی‌، پرورشی‌ و تقویت‌ اعتقادات‌ دینی‌، قرآنی‌ و نماز و مکارم‌ اخلاقی‌ و فراهم‌ آوردن‌ امکانات‌ و زمینه‌های‌ برگزاری‌ شایسته‌ مراسم‌ گوناگون‌ عبادی‌ – سیاسی‌.
 • ۲۱- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی ارتقاء مهارت های زندگی و اجتماعی مورد نیاز دانش‌آموزان.
 • ۲۲- برنامه‌ریزی‌ مناسب‌ به‌ منظور توسعه‌ تربیت‌ بدنی‌، بهبود وضع‌ امکانات‌ ورزشی،‌ حفظ و توسعه‌ نمودهای‌ عینی‌ اخلاق‌ و آداب‌ اسلامی‌، ارتقای‌ سطح‌ بهداشت‌، بهبود وضعیت فضا و تجهیزات‌ کارگاهی‌، آزمایشگاهی‌ و نمازخانه ‌و حفظ محیط زیست‌.
 • ۲۳- بررسی‌ و اتخاذ تصمیم‌ در مورد نحوه‌ مشارکت‌ مؤسسات‌ و دستگاههای‌ آموزشی‌ خارج‌ از مدرسه‌ در آموزشهای‌ علمی‌ و عملی‌ دانش‌ آموزان‌ براساس‌ آیین‌نامه‌های‌ مربوط.
 • ۲۴- بررسی‌ و اتخاذ تصمیم‌ در مورد عرضه‌ تولیدات‌ و ارائه‌ خدمات‌ حاصل‌ از فعالیتهای‌ آموزشی‌ (عملی‌ – کارگاهی‌) دانش‌ آموزان‌ به‌ متقاضیان‌ براساس‌ آیین‌ نامه‌ مربوط.
 • ۲۵- برنامه‌ریزی‌ مناسب‌ برای‌ برقراری‌ ارتباط و تعامل‌ بین‌ مدرسه‌ و جامعه‌ محلی‌ به‌ منظور بهره‌مندی‌ از امکانات‌ و ظرفیت‌های‌ پیرامون‌ مدرسه‌ در ارتقاء امور کمی‌ و کیفی‌ مدرسه.
 • ۲۶- تعیین‌ پایه‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزی‌ که‌ در نظام‌ آموزشی‌ خارجی‌ تحصیل‌کرده‌ و متقاضی‌ ادامه ‌تحصیل‌ در مدرسه ‌ایرانی‌ خارج ‌از کشور است‌، با رعایت‌ مفاد آئین‌نامه ‌ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ خارجی‌.
 • )این بند منحصراً از اختیارات شورای مدارس ایرانی خارج از کشور می باشد.(
 • ۲۷- تغییر رشته‌ تحصیلی‌ دانش‌ آموزانی‌ که‌ رشته‌ تحصیلی‌ آنان‌ در کشور محل‌ انتقال‌ موجود نمی‌باشد، چنانچه‌ دانش‌ آموز باید در امتحان‌ برخی‌ از دروس‌ به‌ عنوان‌ تغییر رشته‌ شرکت‌ کند می‌تواند ضمن‌ ثبت‌ نام‌ و ادامه‌ تحصیل‌ در رشته‌ مورد نظر، دروس‌ مربوط را تا پایان‌ سال‌ تحصیلی‌ امتحان‌ دهد.
  • )این بند منحصراً از اختیارات شورای مدارس ایرانی خارج از کشور می باشد.(
 • ۲۸- انتخاب‌ دانش‌ آموز جهت‌ تحصیل‌ در مدرسه‌ شبانه‌‌روزی‌ با رعایت‌ اساسنامه ‌مدارس‌ شبانه‌روزی.
 • ۲۹ـ بررسی‌ و اتخاذ تصمیم‌ در مورد دانش‌ آموزانی‌ که‌ با مشکلات‌ اخلاقی‌ و رفتاری‌ خاص‌ مواجهند با حفظ و رعایت‌ شأن‌ و کرامت‌ انسانی‌ آنان‌ و تصمیم‌‌گیری‌ در مورد دانش آموزان‌ مشمول‌ ماده‌ ۸۴ این‌آیین‌نامه‌. در چنین‌ مواردی‌ موضوع‌ با حضور مدیر، یکی‌ از معاونین‌ به‌ انتخاب‌ مدیر، یک‌ نفر از مربیان‌ امور تربیتی‌ به‌ انتخاب‌ مربیان‌ و مشاور مدرسه‌ (در صورت‌ وجود مشاور در مدرسه) بررسی‌ و تصمیم‌ لازم‌ اتخاذ می‌شود.
 • ماده‌ ۱۱- ریاست‌ شورای‌ مدرسه‌ با مدیر است‌ و دستور جلسات‌ شورای‌ مدرسه‌ با نظر اعضای‌ شورای‌ مذکور توسط مدیر مدرسه‌ تعیین‌ می‌ شود. مسئولیت‌ اجرای‌ تصمیم‌‌های‌ شورای‌ مدرسه‌ نیز با مدیر خواهد بود. همه‌ کارکنان ‌مدرسه ‌موظفند برای‌ اجرای‌ مطلوب‌ مصوبات‌ شورا همکاری نمایند.
 • تبصره‌ – دبیر شورای‌ مدرسه‌ در اولین‌ جلسه‌ از بین‌ اعضا تعیین‌ می‌شود. دبیر شورا موظف‌ است‌ خلاصه‌ای‌ از مذاکرات‌ یا تصمیمات‌ متخذه‌ هر جلسه‌ را ثبت‌ نموده‌ و به‌ امضای‌ اعضای‌ شوراب رساند.
 • ماده‌ ۱۲- در هر سال‌ تحصیلی‌ مدیر باید در اولین‌ فرصت‌ و حداکثر یکماه‌ پس‌ از بازگشایی‌ مدارس‌ نسبت‌ به‌ تشکیل‌ شورای‌ مدرسه‌ اقدام‌کند. شورای‌ مدرسه‌ حداقل‌ هر دو هفته‌ یکبار تشکیل‌ جلسه‌ خواهدداد.
 • ماده‌ ۱۳- شورای‌ مدرسه‌ با حضور اعضاء رسمیت‌ می‌یابد و مصوبات‌ آن‌ با رأی‌ اکثریت‌ حاضرین‌ جلسه‌ قابل‌ اجرا می‌باشد. مصوبات‌ شورا نباید با آیین‌نامه‌ها و مقررات‌ عمومی‌ کشور و ضوابط وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ مغایرت‌ داشته‌ باشد.تبصره‌- در مدارسی‌ که‌ به‌ علت‌ کم‌بودن‌ تعداد دانش‌ آموز و عدم‌ حضور برخی‌ از افراد موضوع‌ بند الف‌ ماده‌ ۱۰ تعداد اعضاء کمتر از ۳ نفر باشد شورا تشکیل ‌نمی‌شود و وظایف‌ آن‌ به ‌مدیر واگذار می‌گردد.

توصیه میشود از برنامه شورای معلمان نیز دیدن نمایید.

شورای مدرسه
شورای مدرسه

صورتجلسات شورای مدرسه

شامل ۱۱ صورتجلسه ی شورای مدرسه به صورت تکمیل شده و منظم با تاریخ و زمان برگزاری بر اساس تقویم بدون هیچ گونه تداخل تعطیلی هر ۱۱ جلسه اولین روز هفته برگزار میشود

صورتجلسه ی شورای مدرسه این فایل موار زیر را شامل میشود

 • ۱-توضیحات در خصوص ترکیب اعضا، وضایف و شرح اجرا
 • ۲-جدول شناسنامه ی مدرسه
 • ۳- جدول مشخصات شورا به صورت کامل و جامع
 • ۴-جدول زمانبندی جلسات(عادی ) شورای مدرسه آموزشگاه
 • ۵-جدول زمانبندی جلسات اضطراری شورای مدرسه آموزشگاه
 • ۶-  ۱۱صورتجلسه ی شورای مدرسه به صورت کاملا پرشده شامل:تاریخ٬زمان و مکان برگزاری٬دستور کار جلسه٬خلاصه مزاکرات٬نتایج و مصوبات برای ۱۱ جلسه سال
 • ۷-جدول طرح ها و پیشنهادهای ارائه شده به شورای مدرسه 
 • ۸-جدول نظرات و پیشنهادهای بازدیدکنندگان 

توجه: به جهت راحت نمودن شما مدیران٬معاونان و معلمان محترم این فرم به صورت تکمیل شده در اختیار شما قرار میگیرد.

صورتجلسه ی شورای مدرسه برای چه ماه هایی تنظیم شده است؟

صورتجلسات شورای مدرسه
صورتجلسه ی شورای مدرسه
 • صورتجلسه  مهر ماه
 • صورتجلسه  آبان ماه
 • صورتجلسه آذر ماه
 • صورتجلسه  دی ماه
 • صورتجلسه  بهمن ماه
 • صورتجلسه  اسفند ماه
 • صورتجلسه  فروردین ماه
 • صورتجلسه  اردیبهشت ماه
 • صورتجلسه  خرداد ماه

اطلاعات محصول

به روز شده در
 • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
 • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
 • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
 • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
 • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
 • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
 • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان صدتو بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلود آن فایل خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
قیمت محصول
تومان50,000
41376 نمایش
صورتجلسه ی شورای مدرسه
5 از 1 رای
صورتجلسه ی شورای مدرسه

با خیال راحت خرید کنید

نماد اعتماد
نشان اعتماد الکترونیک

صورتجلسه ی شورای مدرسه

سایر محصولات مدرسه فایل

محصولات مرتبط

خبرنامه ی تلگرامی صدتو

sadeto-channel-telegram

وبلاگ

مراقب سلامت

مراقب سلامت

آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که اگر مراقب سلامت مدرسه نبود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ شاید دانش‌آموزانی بودند که بیماری‌های خود را جدی نمی‌گرفتند و سلامت خود را به خطر می‌انداختند. شاید [...]

ویس دختر

ویس دختر

ویس دختر، یکی از محبوب ترین انواع محتوای صوتی است. این محتوا، معمولاً شامل صحبت های یک دختر در مورد موضوعات مختلف است. ویس دختر، می تواند برای اهداف مختلفی استفاده شود، مانند: در زیر ویس های [...]

کسب درآمد از فروش فایل و محصولات دانلودی

کسب درآمد از فروش فایل و محصولات دانلودی

آیا امکان فروش فایل های دانلودی بدون ایجاد یک سایت  وجود دارد؟ فروش فایل تا چه میزان سودآور است؟  خیلی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی به علت پژوهش ها و تحقیق های متنوعی که در [...]