گزارش نویسی پرستاری
شناسه محصول: 2741

اصول گزارش نویسی پرستاری از ویژگی های مهم و کلیدی یک پرستار نحوه ی نوشتن گزارش پرستاری به صورتی که فردا روز برای خود و بیمار مشکلی پیش نیاید است.نوشتن گزارش پرستاری باید بر اساس صداقت،امانت،دقت و هوشمندی باشد

ﻟﻐﺖ اصول گزارش نویسی پرستاری ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ؟

ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪﺟﺎي آوردن،اﻧﺠﺎم دادن،اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﮐﺮدن،درﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎدن وﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮﮐﺮدن اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽاﺻﻄﻼﺣﯽواژهﮔﺰارش: ﮔﺰارش دراﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ازﺷﺮح ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ، ﺑﯿﺎن، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻧﯿﺰﻋﻠﻞﻣﺴﺎﺋﻠﯽﺧﺎصﮔﻔﺘﮕﻮﮐﻨﺪ.

اصول گزارش نویسی پرستاریﺗﻌﺮﯾﻒﮔﺰارشﻧﻮﯾﺴﯽ:

با توجه به هدف گزارش نویسی، می‌توان گفت که انجام آن چالشی بزرگ اما ممکن است. برای تحلیل و تفسیر معنادار، به دقت و دقت توجه داشته باشیم. چالش گزارش نویسی چیست؟ برای ارتقا دادن مفهوم و اهداف گزارش نویسی، نقطه‌نظرها و دیدگاه‌های مختلف را در نظر بگیریم. این زاویه‌نگری‌ها، تفسیرها، تحلیل‌ها و نتایج ما را در مورد چگونگی انتخاب و استفاده از ابزارهای مختلف گزارش نویسی و تفسیر موضوعات مختلف، توجیه می‌کند. بررسی کامل و دقیقی از موضوع لازم است. در این راستا، اهداف و اهداف ما در گزارش نویسی را دنبال کنیم؛ بررسی کامل و دقیقی از اطلاعات مربوط به موضوع و موضوع در دسترس ما لازم است.

    بايد واضح و روشن نوشته شده و به امضاي پزشك رسانده شود و هميشه در بخش نگه داري گردد.

دستورات PRN :

بايد  نام ، دوز و راه مصرف دارو توسط پزشك قيد شود. مثال : مسكن PRN (غ) .

دستورات تلفني:

دستورات تلفني راه سريع و مناسب در انتقال اطلاعات مي باشد. اشخاصي كه در گزارشات تلفني نقش دارند بايد مطمئن باشند.اطلاعات داده شده و گرفته شده باید واضح ، صحيح ،دقيق خلاصه باشد.

4- دستورات شفاهي :

    در شرايط بحراني مثل دستورات تلفني عمل مي گردد.

5- دستورات پزشك مشاور:

    بايد به تاييد پزشك معالج رسانده شود.

6) ثبت رفتار بيمار :

 •  مشاهده رفتار بيمار در رابطه با مشكلات سلامتي يا در رابطه با بيماري اوست .
 • رفتار فقط شامل عكس العمل هاي جسمي نمي شود ‘ بلكه شامل تغييرات در خلق و خوي مثل افسردگي و گوشه گيري و تغيير در ارتباط كلامي و غير كلامي و عكس العمل هاي فيزيولوژيك نيز مي شود.
 • در شرح ارتباط كلامي با بيمار بايد عين كلمات و جملات بيمار نوشته شود.

7- عكس العمل بيمار نسبت به اقدامات درماني و پرستاري :

   مثال : اثر مسكن بر درد  یا  اثر پاشويه بر تب ‘ گرما و سرما بر كاهش تورم و …( مبناي گزارش درك بيمار و مشكلات عيني اوست ) .

8- ثبت حوادث غير مترقبه :

 •  فرار ‘ سقوط ‘ حساسيت و آلرژي ‘ برق گرفتگي ‘ كما ‘ ايست قلبي و تنفسي ‘ خودكشي بايد با ذكر ساعت و توضيحات كامل و اقدامات انجام شده ونيز در جريان قرار دادن مسئولين ‘ ثبت گردد.
 • در هنگام وقوع حوادث بايد مدير بيمارستان را در جريان قرار داد زيرا مديران لايق ترين افراد براي تشخيص موارد قانوني و انجام اقدامات لازم هستند .
 • هم چنين بايد اقدامات لازم ايمني يا حفاظتي ‘اطلاع به پزشك ‘ حمايت و آموزش ‘ ابزار و وسايل مورد استفاده براي حفظ ايمني بيمار ‘ قبل و بعد از حادثه ثبت گردد. 

9- ثبت موارد پاراكلينيك :

 جواب آزمايشات ‘ گرافي ها ‘ بايد ضمن اطلاع به پزشك و انجام پيگيري هاي لازم ثبت شده و برگهاي لازم نيز در پرونده بيمار گذاشته شود .

اقدامات درماني كه ساير اعضاي تيم درمان انجام مي دهند .

 • ويزيتهاي انجام شده و تعداد آن ( توسط فيزيوتراپيست ‘ مسئول تغذيه ‘ بيهوشي و…) .
 • درد ‘ غذا و اشتها ‘ دفع ‘ استراحت و خواب (مخصوصا در شيفت شب ).
 • پيشرفت بيمار‘ آموزشهاي داده شده به وي .
 • در بخش زنان و زايمان در مورد نوزاد نيز بايد مطلبي در مورد وضعیت نوزاد  نوشت (حتي در صورت سالم بودن نوزاد) .

گزارش پذیرش و اصول گزارش نویسی پرستاری

ذکر زمان در موقع گزارش نویسی ارزش فوق العاده­ای دارد پس قید ساعت و تاریخ بستری مهم است.

شر ح حال: شامل:

    * سن، جنس، وضعیت تأهل، مشکلات بالقوه و موجود و این که مشکل فعلی از چه زمانی شروع شده، چه شدتی داشته و چه سیستم­هایی از بدن را دربردارد.

    *سابقه بستری، عمل جراحی، سابقه خانوادگی

    *نام پزشک، محل ارجاع،  ثبت ساعت اطلاع به پزشک، ثبت ساعت ویزیت پزشک .

ثبت دقیق علائم حیاتی، علائم  ذهنی و عینی و حسی بیمار باید بگونه ای مطلوب.

ثبت اقدامات انجام شده شامل

 •  * آزمایشات
 •  * داروها ( شامل  نام دارو، دوز دارو، راه مصرف و نام پرستار)
 •  * گرافی ها و ECG
 •  * مشاوره ها
 •  * ویزیت پزشک

و در مجموع ثبت موارد قابل پیگیری لازم است.

گزارش قبل از عمل

اصول گزارش نویسی پرستاری
اصول گزارش نویسی پرستاری

ثبت ساعت تحویل بیمار به اطاق عمل و نحوه انتقال ( برانکارد، صندلی چرخدار و غیره )

 • ثبت  علائم حیاتی نهایی قبل از تحویل به اطاق عمل
 • ثبت وضعیت عمومی بیمار با قید BP –TPR – GCS
 • ثبت وسایل و تجهیزات متصل به بیمار( سندها، لوله تراشه و غیره )

فهرست مطالب محصول اصول گزارش نویسی پرستاری

 • دستورات روتين يا ثابت
 • دستورات PRN
 • دستورات تلفني
 • دستورات شفاهي
 • دستورات پزشك مشاور
 • ثبت رفتار بيمار
 • عكس العمل بيمار نسبت به اقدامات درماني و پرستاري
 • ثبت حوادث غير مترقبه
 • ثبت موارد پاراكلينيك
 • گزارش پذیرش
 • گزارش قبل از عمل
 • گزارش ریکاوری
 • گزارش ترخیص
 • گزارش فوتی
 • نکات مهم در زمینه اصول نگارش گزارش  پرستاری
 • اطلاعاتي را كه خودتان به پزشك معالج گزارش مي نماييد (حضوري، تلفني) دقيقا ثبت كنيد

معرفی محصول “اصول گزارش نویسی پرستاری”:

فایل word در 10 صفحه

قیمت: 10 هزار تومان

محتویات:

 • مقدمه: اهمیت گزارش نویسی در پرستاری
 • اصول کلی گزارش نویسی: وضوح، دقت، جامعیت، مختصری، عینی بودن، ترتیب زمانی، امضاء و تاریخ
 • محتوای گزارش:
  • اطلاعات بیمار
  • شرح حال
  • معاینات فیزیکی
  • اقدامات انجام شده
  • تجویزات
  • وضعیت بیمار
  • نکات پرستاری
 • انواع گزارش های پرستاری: گزارش پرستاری روتین، گزارش مراقبت های ویژه، گزارش انتقال بیمار، گزارش عمل جراحی، گزارش مرگ و میر
 • نکات حقوقی و اخلاقی در گزارش نویسی
 • نمونه گزارش های پرستاری

مزایای استفاده از این محصول:

 • یادگیری اصول و قواعد گزارش نویسی پرستاری
 • افزایش مهارت در نوشتن گزارش های دقیق و جامع
 • کاهش خطاهای پرستاری
 • بهبود کیفیت مراقبت از بیمار
 • جلوگیری از مشکلات حقوقی

این محصول برای چه کسانی مناسب است؟

 • دانشجویان پرستاری
 • پرستاران شاغل
 • مراقبین و پرستاران خانگی

با تهیه این محصول، می توانید به یک منبع جامع و کاربردی برای یادگیری و ارتقای مهارت خود در زمینه گزارش نویسی پرستاری دسترسی پیدا کنید.

برای تهیه این محصول، می توانید به آدرس [لینک دانلود محصول] مراجعه کنید.

نکات تکمیلی:

 • این محصول به صورت فایل word ارائه می شود و به راحتی قابل دانلود و استفاده است.
 • محتوای این محصول توسط متخصصان پرستاری تهیه و تدوین شده است.
 • این محصول بر اساس آخرین یافته های علمی و پژوهشی در زمینه پرستاری تدوین شده است.
 • با تهیه این محصول، از پشتیبانی و خدمات پس از فروش ما بهره مند خواهید شد.

اطلاعات محصول

به روز شده در
 • ابتدا محصولات مورد علاقه خود را به سبد خرید اضافه نمایید.
 • سپس روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.
 • محصولات داخل سبد خرید و مجموع مبلغ قابل پرداخت در صفحه تسویه حساب به شما نمایش داده می شوند.
 • فرم تسویه حساب را تکمیل کرده و روش پرداخت خود را انتخاب نمایید.
 • می توانید با استفاده از درگاه های پرداخت آنلاین خرید خود را تکمیل نمایید.
 • پس از تکمیل خرید می توانید به فایل های محصول دسترسی داشته باشید.
 • در صورت داشتن حساب کاربری می توانید سوابق خرید خود را در پنل کاربری خود مشاهده نمایید.

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان صدتو بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول خریداری شده لینک دانلود آن فایل خراب است یا به هر پشتیبانی دیگری در مورد این محصول نیاز دارید از طریق تیکت با فروشنده این محصول می توانید در میان بگذارید،اگر با اشتراک ویژه این فایل را خریداری کردید، از طریق پنل کاربری تیکت ارسال بفرمایید.

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
قیمت محصول
تومان30,000
405 نمایش
اصول گزارش نویسی پرستاری
5 از 1 رای
اصول گزارش نویسی پرستاری

فروشنده

محمدجواد خیرآبادی
دانشجوی پرستاری

با خیال راحت خرید کنید

نماد اعتماد
نشان اعتماد الکترونیک

اصول گزارش نویسی پرستاری

سایر محصولات محمدجواد خیرآبادی

محصولات مرتبط

خبرنامه ی تلگرامی صدتو

sadeto-channel-telegram

وبلاگ

حذف اکانت اینستاگرام

حذف اکانت اینستاگرام

حذف اکانت اینستاگرام به روش ساده به صورت دائمی و یا موقت به صورت آموزش برای اندروید ، ios و کامپیوتر با شیوه ی سریع به همراه لینک مستقیم دیلیت

مراقب سلامت

مراقب سلامت

آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که اگر مراقب سلامت مدرسه نبود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ شاید دانش‌آموزانی بودند که بیماری‌های خود را جدی نمی‌گرفتند و سلامت خود را به خطر می‌انداختند. شاید [...]

ویس دختر

ویس دختر

ویس دختر، یکی از محبوب ترین انواع محتوای صوتی است. این محتوا، معمولاً شامل صحبت های یک دختر در مورد موضوعات مختلف است. ویس دختر، می تواند برای اهداف مختلفی استفاده شود، مانند: در زیر ویس های [...]

کسب درآمد از فروش فایل و محصولات دانلودی

کسب درآمد از فروش فایل و محصولات دانلودی

آیا امکان فروش فایل های دانلودی بدون ایجاد یک سایت  وجود دارد؟ فروش فایل تا چه میزان سودآور است؟  خیلی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی به علت پژوهش ها و تحقیق های متنوعی که در [...]