جزوه استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش

دانلود جزوه استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش​

دانلود جزوه استخدامی مراقب سلامت

زمان باقی مانده تا آزمون استخدامی آموزش و پروش

تا آزمون استخدامی فرصتی باقی نمونده حتما شما هم خبر استخدام 2000 معلم ورزش و مراقبت سلامت رو در خبرگزاری ها از جمله تسنیم پخش شد رو شنیدید اگه توهم سردرگمی تو منابع یا میخوای تو فرصت محدود نتیجه ی عالی بگیری و دنبال منابع خلاصه ولی کامل میگردی جزوه استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش صدتو باهمکاری آکادمی حمید ذلفقاری کاملترین منبع مطالعاتی آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1401 و پرفروش ترین محصول استخدامی در آزمون سال گذشته آموزش و پرورش می باشد.

محتویات بسته جزوه استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش

 این بسته شامل خلاصه مطالب مهم کتاب ها و شامل مهمترین مباحثی که در آزمون های استخدامی دوره های قبل برای پاسخگویی به سوال های تخصصی سالهای ۹۶ ، ۹۷ ، ۹۸ ، ۹۹ نیاز بوده قرار گفته است.

قبولی 100 درصد تضمینی ظرف مدت کمتر از 1 ماه با مطالعه ی جزوه ی خلاصه ی مراقبت سلامت که شامل 202 صفحه که در برگیرنده تمامی مطالب ویژه قبولی شماست.

جزوه استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش

یک برای برای همیشه همت کن و در این مدت باقی مانده قبولی خودتو باجزوه استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش​ تضمین کن.

چه کسانی می توانند در رشته شغل مراقب بهداشت شرکت کنند؟

  • کارشناس و کارشناس ارشد پرستاری
  • کارشناس و کارشناس ارشد مامایی
  • کارشناس و کارشناس ارشد بهداشت
  • کارشناس و کارشناس ارشد تغذیه
  • وضعیت حقوق و مزایای رشته مراقب سلامت

این پکیج برای چه کسانی مناسب است؟

  • فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری
  • فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  مامایی
  • فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  تغذیه و بهداشت

و تمامی افرادی که قصد شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401 را دارند و میخواهند در مدت کوتاهی سرفصل های دروس معرفی شده سازمان سنجش را در یک پکیج جامع (جزوه استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش )مطالعه کنند.

استخدامی مراقب سلامت

دانلود جزوه استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش

ما در جزوه استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش از صفر تا 100 کلیه مباحت مورد نیاز برای مطالعه و قبولی 100 درصدی شما در آزمون آموزش پرورش رشته مراقبت سلامت که نیاز بود قرار دادیم.شما میتوانید ظرف مدت کوتاهی تمامی مباحث را بخوانید.با این جزوه دیگر نیاز شما به خواندن هرگونه کتاب و جزوه ای مرتفع میشود.ازن جروه حاصل تلاش اساتید برتر کشوری که با انالیز دقیق تک تک سوالات موجود در آزمون استخدامی در 10 سال اخیر و منبع یابی وخلاصه نویسی برای شما عزیزان تهیه شده است.

فهرست مطالب و مباحث موجود در پکیج مراقبت سلامت

جزوه استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش
فصل اول تاریخچه بهداشت و سلامت از دیدگاه های مختلف

تاریخچه بهداشت و سلامت از دیدگاه های مختلف

تاریخچه بهداشت 9
تعریف سلامتی از دیدگاه های WHO 10
بهداشت از دیدگاه اسلام  10
تعاریف بیماری 11
سازمان های بین المللی بهداشت 13
نکات طلایی

فصل دوم کلیات خدمات بهداشتی

19  پیشگیری(preventation) 19
غربالگری 22
سلامت و بیماری 25
ضوابط کلی ساختار طرح های گسترش شبکه 26
سطح بندی و ادغام خدمات وارائه خدمات از طریق نظام ارجاع 26
واحدهای موجود در نظام شبکه های بهداشتی درمانی کشور 29
شرح وظایف نیروهای شاغل در مراکز جامع سلامت 32
مراقبت های بهداشتی 33
سطوح مراقبت های بهداشتی 36
گروه و جمعیت 37
تعریف و انواع گروه 37
مراحل تشکیل گروه 39
نقش های گروه 39
هنجارها 40
جمعیت شناسی 42
تعاریف جمعیت شناسی 42
پکیج آموزشی مراقب سالمت ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش اردیبهشت 1401
انواع جمعیت 43

فصل سوم آموزش بهداشت و ارتباطات

اهداف آموزش بهداشت 46
ارتباطات در آموزش بهداشت 47
ارتباط آموزش بهداشت با پیشگیری 48
دیدگاه های فلسفی 48
حیطه های یادگیری 51
نظریه ها و الگوهای یادگیری 52
مراحل آموزش بهداشت 56
نکات طالیی 56

خانواده و معلولیت
سطوح ناتوانی 102
درجه بندی عقب ماندگی ذهنی : 103

فصل چهارم بهداشت مدارس

اهداف بهداشت مدارس 60
مراقب سالمت و بیماری های خاص 76
صرع 77
بیماری قند 78
تب روماتیسمی 80
هموفیلی 80
فلج مغزی 81
ناهنجاری ها قلبی 82
تغذیه 89
حداقل استانداردهای بهداشت محیط مدرسه 89
رشد و تکامل کودک 96
نحوه محاسبه وزن و قد متناسب با سن متوسط شیرخواران وکودکان طبیعی 96
پکیج آموزشی مراقب سالمت ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش اردیبهشت 1401
5
شاخص هاي رشد و مفهوم صدك 100
شیوع اختالالت رشد بر اساس شاخص هاي رشد 100
نکات طلایی 10

فصل پنجم تغذیه و بهداشت موادغذایی

طبقه بندی مواد غذایی 105
پروتئینها 105
چربی ها 106
مواد قندي(کربوهیدرات ها) 106
ویتامین ها 107
کانیها 108
بهداشت خوراکی ها 111
بهداشت ماهی 112
مسمومیت ها ي غذایی 114
نکات اساسی در تامین بهداشت مواد غذایی 12

فصل ششم واکسیناسیون

انواع واکسن ها 122
انواع ایمنی 123
بیماري ها وعالئم اختصاري واکسن هاي برنامه گسترش ایمن سازي 125
برنامه ایمن سازي کودکان با توجه به شرایط اپیدمیولوژیک کشور 127
پکیج آموزشی مراقب سالمت ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش اردیبهشت 1401
6
جدول هاي ایمن سازي 127
زمان نگهداري واکسن پس از بازشدن ویال 129
نکات طلایی 131

فصل هفتم بهداشت آب و هوا

منابع آب آشامیدنی 135
خطرهاي آلودگی آب 136
طبقه بندي سختی آب 137
آلودگی هوا 142
آلوده کننده هاي اصلی در منازل 142
اکسید کننده هاي فتوشیمیایی 145
شاخص کیفیت هوا(AQI (146
عوارض هواي الوده 14

فصل هشتم بیماریهای واگیر وغیرواگیر

سیاه سرفه )pertosis )149
151 Diphtheria دیفتري
153 Tetanus کزاز
155 )morbilli یاMeasles) سرخک
پکیج آموزشی مراقب سالمت ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش اردیبهشت 1401
7
158 (Rubella) سرخجه
162 )Mumps( اوریون
162 )hepatitis( هپاتیت
فلج اطفال poliomyelitis 168
169 )Toberculosis(سل
بیماري حصبه ( تیفوئید( 171

فصل نهم بهداشت حرفه ای

برنامه هاي بهداشت حرفه اي 173
اصول بهداشت حرفه ای 173
عوامل زیان آور محیط کار 173
بیماری ها و عوارض ناشی از تغییرات فشار هوا 176
بیماریها و عوارض ناشی از نور )روشنایی( 177
اثر اشعه مادون قرمز 179
بیماری ها و عوارض ناشی از سر و صدا
پکیج آموزشی مراقب سالمت ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش اردیبهشت 1401
8
عوامل شیمیایی زی ان آور در محیط کار 183
بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی بیما ریز 184
بیماری های ناشی از عوامل شیم یایی بیماری زا 185
سطوح پیشگیری کاربردی در بهداشت حرفه ا ی 188
روشها ی پیشگیری و مقابله با مواد شیمیایی 189
استانداردهای مواد سمی 192

فصل دهم اپیدمیولوژی

اهداف اپیدمیولوژی 194
واژه ها ی مهم در اپیدمیولوژی 195
کاربرد اپیدمیولوژی در بهداشت جامعه 202

فصل یازدهم کمک های اولیه

کمک های اولیه

دانلود جزوه استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش ( ویژه آزمون استخدامی ۱۴۰۱)

قبولی خودتان را در آزمون استخدامی مراقب سلامت ۱۴۰۱ تضمین کنید.

به جای آنکه در این مدت کوتاه تا آزمون استخدامی چندین کتاب و هزاران صفحه کتاب را با سرعت بالا بخوانید و به دلیل بالا بودن حجم منابع زمان خود را روی مباحث بهوده و کمتر سوال طرح شده کنید و مباحث مهم را فراموش کنید شما میتوانید با مطالعه دقیق این 200 صفحه جزوه استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش از صفر به 100 برسید و قبولی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در رشته مراقبت سلامت را تضمین کنید.

منابع آزمون استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۱

بخش عمومی :هوش و استعداد _ معارف اسلامی _ ریاضیات و آمار _ مهارت های کامپیوتر _ زبان انگلیسی _ زبان و ادبیات فارسی _ اطلاعات عمومی
بخش تخصصی :کلیات خدمات بهداشتی – آموزش بهداشت و ارتباطات – تغذیه و بهداشت مواد غذایی – بهداشت مدارس – آخرین دستورالعمل برنامه ایمن سازی کشوری در کمکهای اولیه

به جای مطالعه منابع متعدد و یادگیری ناقص شما میتوانید چندین بار جزوه را مطالعه کنید تا 100 درصد به تسلط برسید

سوال آزمون استخدامی مراقب سلامت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۱

در پایان باری شما 400 تست شبیه ساز آزمون طرح شده است که بر گرفته از دل آزمون های استخدامی سال های پیش است تا شما علاوه بر مطالعه خود را محک بزنید و نقاط ضعف خودتان را مشاهده کرده و مطالعه دقیق تری در آن مباحث داشته باشید.

جزوه استخدامی مراقب سلامت

برای خرید و دانلود این محصول روی باکس زیر کلید کنید

کد تخفیف 10 درصدی ویژه ی مشتریان صدتو که از اکادمی خرید مینمایند کافیست کد زیر را در سبد خرید خود وارد نمایید

کد تخفیف: sadeto10

میانگین امتیازات ۴ از ۵